กายภาพบำบัดที่บ้าน ,หัวหิน, กายภาพบำบัด

ขอน้อมเกล้าฯ ถวายอาลัยส่งดวงวิญญาณพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัย  ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

ข้าพระพุทธเจ้า  ทีมงาน โปรรีเฮบเอเจนซี่ (กายภาพบำบัดที่บ้าน)

กรุณารอสักครู่ กำลังเข้าสู่หน้าหลัก

9

กายภาพบำบัดที่บ้าน ,หัวหิน, กายภาพบำบัด

กายภาพบำบัดที่บ้าน หัวหิน-ชะอำ -ปราณบุรี : รักษาคุณถึงบ้าน บริการด้วยมืออาชีพ ดูแลดุจญาติมิตร· ราคาเริ่มต้นที่ 800 บาท ปรึกษาเราฟรีโทร! 09-2356-8899

เราเป็นศูนย์กลางระหว่างสมาชิก ในการจัดส่งสหสาขาวิชาชีพบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยทางกายภาพบำบัด/กิจกรรมบำบัด/ทางการพยาบาลในเขตกรุงเทพมหานคร / อำเภอหัวหินและพื้นที่ใกล้เคียง โดยได้คัดเลือก สหสาขาวิชาชีพ ในกลุ่มนักกายภาพบำบัด/นักกิจกรรมบำบัด /พยาบาลวิชาชีพ ผู้มีประสบการณ์ไปดูแลรักษา ฟื้นฟู ผู้ป่วยโรคอัมพฤกษ์ อัมพาต ปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อ และข้อต่อ ข้อไหล่ติด ผู้ปวยนอนติดเตียง เด็กออทิสทิก เด็กพัฒนาการช้า เด็กพิการทางสมอง ฯลฯ ถึงที่บ้านท่าน อีกทั้งในปัจจุบันได้ขยายการบริการเป็นตัวแทน จัดส่งทีมสัตวบาลดูแลสัตว์เลี้ยงแสนน่ารักของท่านถึงบ้านอีกหนึ่งสาขา

กายภาพบำบัด คือ การกระทำในการช่วยเหลือผู้ป่วยเพื่อบำบัด ป้องกัน แก้ไข และฟื้นฟูการเสื่อมสมรรถภาพ หรือความพิการของร่างกาย หรือจิตใจ ด้วยวิธีการทางกายภาพบำบัด ซึ่งได้แก่ การดัด การดึง การประคบ การนวด การบริหารร่างกาย หรืออวัยวะส่วนหนึ่งส่วนใดของผู้ป่วย ซึ่งจำเป็นต้องได้รับการกระทำด้วยวิธีการต่างๆ ดังกล่าว ตามหลักวิทยาศาสตร์ หรือการกระทำอื่นที่รัฐมนตรีประกาศเป็นวิธีการทางกายภาพบำบัด หรือการใช้เครื่องมืออุปกรณ์ตามหลักวิทยาศาสตร์ที่รัฐมนตรีประกาศเป็นเครื่องมือกายภาพบำบัด

กายภาพบำบัด (Physical therapy) เป็นวิชาชีพทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ ซึ่งเกี่ยวข้องกับการดูแลสุขภาพของประชาชน ทั้งในแง่ส่งเสริม, ป้องกัน, รักษา และฟื้นฟูสภาพร่างกายและจิตใจ โดยใช้วิธีตามหลักวิทยาศาสตร์ และเครื่องมือหรืออุปกรณ์ทางกายภาพบำบัด เช่น การออกกำลังกายเพื่อการรักษา, การรักษาด้วยการดัด – ดึง, การใช้เครื่องไฟฟ้า, ความร้อน – ความเย็นในการรักษา โดยมีเป้าหมายเพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพและมีความสามารถในการทำงานของร่างกายอย่างเต็มที่ ซึ่งปัจจุบันนี้งานกายภาพบำบัดจะแบ่งออกเป็นสายงานต่างๆ ดังนี้ 1. กายภาพบำบัดด้านระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ เช่น ผู้ป่วยที่มีปัญหาข้อติดเคลื่อนไหวร่างกายไม่สะดวก, มีการปวดที่มีสาเหตุจากความผิดปกติของระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ, การออกกำลังกายที่ไม่เหมาะสมหรือการบาดเจ็บจากการทำงาน, ผู้ป่วยกระดูกหักและหรือได้รับการผ่าตัด รวมถึงผู้ที่มีความพิการจากการสูญเสียอวัยวะ

2. กายภาพบำบัดด้านระบบประสาท ได้แก่ ผู้ป่วยที่มีปัญหาในการเคลื่อนไหวหรือผู้ที่มีปัญหาจากการช่วยเหลือตนเองในชีวิตประจำวัน ซึ่งมีสาเหตุจากความผิดปกติของระบบประสาท เช่น ผู้ป่วยอัมพาต, ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง, ผู้ป่วยเด็กที่มีปัญหาทางการเคลื่อนไหว เช่น สมองพิการแต่กำเนิด, ผู้ป่วยพาร์กินสัน รวมถึงผู้ป่วยที่ประสบอุบัติเหตุที่ทำให้สมองหรือไขสันหลังได้รับบาดเจ็บ

3. กายภาพบำบัดด้านระบบทรวงอกหลอดเลือดและหัวใจ (ปอดและหัวใจ) ผู้ป่วยที่มีปัญหาในการหายใจหรือการทำงานของหัวใจ เช่น ผู้ป่วยโรคปอดที่มีเสมหะคั่งค้างหรือเกิดการติดเชื้อ, ผู้ป่วยโรคหัวใจ รวมถึงผู้ป่วยทั้งก่อนและหลังผ่าตัด

4. กายภาพบำบัดด้านกีฬา เช่น การดูแลรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพนักกีฬาทั้งก่อนและหลังการแข่งขัน

5. กายภาพบำบัดในชุมชน เป็นงานกายภาพบำบัดที่เน้นการทำงานในเชิงรุก เพื่อให้การดูแลประชาชนได้อย่างทั่วถึง ไม่ว่าจะเป็นผู้สูงอายุ หรือผู้พิการที่ด้อยโอกาสไม่สามารถเดินทางมารักษาที่โรงพยาบาลได้ การให้คำแนะนำแก่ประชาชนในงานส่งเสริมการออกกำลังกายในชุมชน

6. งานกายภาพบำบัดด้านอื่นๆ เช่น การออกกำลังกายในสตรีตั้งครรภ์ทั้งก่อนและหลังคลอด, การดูแลผู้ป่วยเบาหวาน

ที่มาข้อมูล : http://www.srth.moph.go.th/health_rcn/pt/whatPT.htm

กายภาพบำบัดที่บ้าน  กายภาพบำบัด หัวหิน  หัวหิน กิจกรรมบำบัดที่บ้าน  กิจกรรมบำบัด หัวหิน